Darts Shafts & Stems

Alamo Black Medium Shaft - Harrows
£0.66 (inc VAT) (£0.55 exc VAT)
Alamo Black Short Shaft - Harrows
£0.66 (inc VAT) (£0.55 exc VAT)
Alamo Red Medium Shaft - Harrows
£0.66 (inc VAT) (£0.55 exc VAT)
Black Anodised Alloy Extra Short Shaft
£0.72 (inc VAT) (£0.60 exc VAT)
Black Anodised Alloy Medium Shaft
£0.72 (inc VAT) (£0.60 exc VAT)
Black Anodised Alloy Mini Shaft
£0.72 (inc VAT) (£0.60 exc VAT)
Black Anodised Alloy Short Shaft
£0.72 (inc VAT) (£0.60 exc VAT)
Black Extra Short Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Black Medium Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Black Nylon Medium SlikStik Dart Shaft
£1.68 (inc VAT) (£1.40 exc VAT)
Black Nylon Short SlikStik Dart Shaft
£1.68 (inc VAT) (£1.40 exc VAT)
Black Short Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Black Tweenie Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Black/White Two Tone Duo Short Darts Shafts
£0.48 (inc VAT) (£0.40 exc VAT)
Blue Anodised Alloy Extra Short Shaft
£0.72 (inc VAT) (£0.60 exc VAT)
Blue Anodised Alloy Medium Shaft
£0.72 (inc VAT) (£0.60 exc VAT)
Blue Anodised Alloy Short Shaft
£0.72 (inc VAT) (£0.60 exc VAT)
Blue Extra Short Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Blue Medium Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Blue Nylon Medium SlikStik Dart Shaft
£1.68 (inc VAT) (£1.40 exc VAT)
Blue Nylon Short SlikStik Dart Shaft
£1.68 (inc VAT) (£1.40 exc VAT)
Blue Short Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Blue Tweenie Shaft
£0.24 (inc VAT) (£0.20 exc VAT)
Blue/White Two Tone Duo Medium Darts Shafts
£0.48 (inc VAT) (£0.40 exc VAT)
Blue/White Two Tone Duo Short Darts Shafts
£0.48 (inc VAT) (£0.40 exc VAT)
Carbon Plus Medium Shaft - Harrows
£3.00 (inc VAT) (£2.50 exc VAT)